Skip to Content

Hivatalos dokumentumok


Tanulói házirend


 A Házirend állapítja meg a Molnár Mátyás Általános Iskolában  a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai munkarenddel kapcsolatos rendelkezéseket. A Házirendet a nevelőtestület fogadja el a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat egyetértésével, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.


 


Az intézmény valamennyi tanulója az első tanév megkezdésétől kezdve általános iskolai tanulmányainak befejezéséig jogviszonyban áll az iskolával. A tanulónak kötelezettségei és jogai vannak. Az iskolai rendszabályok minden diákra vonatkoznak.


 


1. A tanuló jogai      


 


- A tanuló joga, hogy az iskola lehetőségein belül életkorának, képességeinek, adottságainak, érdeklődési körének megfelelő oktatásban és nevelésben részesüljön.


- A tanuló személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben kell tartani; védelmet kell számára biztosítani bármilyen fizikai vagy lelki erőszakkal szemben.


- a tanuló csak a Közoktatási Törvényben meghatározott büntetésben részesíthető.


- a tanuló joga, hogy az iskola pedagógiai programja keretében tárgyilagos oktatásban részesüljön és elfogulatlan tájékoztatást kapjon a személyét érintő kérdésekről, valamint a joggyakorláshoz és tanulmányai folytatásához szükséges összes tudnivalóról.


- a tanuló joga, hogy vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit – és vallásoktatásban részesüljön.


- a tanuló anyagi helyzetétől függően a törvénynek megfelelően gyermeknevelési illetve tankönyv-  támogatásban részesül.


- a tanuló joga, hogy képességének megfelelően részt vehessen választható foglalkozásokon, rendezvényeken, versenyeken, valamint hogy a szabályozásnak megfelelően igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket és létesítményeket (pl.: könyvtár, tornaterem, informatika terem).


- a tanulónak joga van részt venni az iskolai diák – és sportkör munkájában,  3. évfolyamtól kezdve választó és választható a diákönkormányzatba.


- a tanuló joga, hogy egyénileg vagy szervezett formában, senki emberi méltóságát meg nem sértve véleményt mondjon, tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen a személyét és tanulmányait érintő ügyekben az iskola vezetőinek, pedagógusainak.


- a tanuló joga, hogy szóbeli felelete értékeléséről és osztályzatáról az adott órán tudomást szerezzen, dolgozatait értékelve és osztályozva betekintésre megkapja. Amennyiben az osztály, illetve csoport többségét érinti a témazáró dolgozat, akkor egy nap csak két témazáró dolgozat írására kerülhet sor, amelynek időpontját legkésőbb az azt megelőző szaktárgyi órán kell kitűzni.


- a tanulónak az egy hétnél hosszabb hiányzása utáni első napon nem kell felelnie vagy dolgozatot írnia, a mulasztott anyag pótlására tartós hiányzás esetén haladékot kap.


- a tanulónak joga van az iskolai egészségügyi szolgáltatások igénybe vételére.


- problémás ügyekkel a tanulók és szüleik a szaktanárt, az osztályfőnököt és az igazgatót kereshetik meg – a fenti sorrendben.


- a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bekapcsolódhatnak az intézmény által működtetett Integrációs Pedagógiai Rendszerbe.


 


 


2. A tanuló kötelességei


 


- A tanuló kötelessége, hogy rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek.


- A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező foglalkozásokon.


- A tanuló kötelessége az általa választott foglalkozáson az adott tanévben részt venni.


- Az iskolai munkához szükséges felszerelést minden tanuló köteles magával hozni.


- A tanuló kötelessége az iskolai élet szabályozott rendjének megtartása.


- A tanuló köteles betartani a kultúrált viselkedés szabályait az iskolán belül. A napszaknak megfelelően köszön, tisztelettudóan viselkedik  az iskola vezetőivel, tanáraival, alkalmazottaival és diáktársaival, köteles azok emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani.


- A tanuló vigyáz saját és társai testi épségére, tulajdonára és az iskola felszerelésére.


- Az iskola tanulói törekednek az iskola hagyományainak megismerésére, azok ápolására.


- Minden tanuló tartsa tiszteletben azt a tényt, hogy társainak joga van a tudás nyugodt körülmények között történő elsajátításához.


  


3. Fegyelmi rend


 


- A  csengetési rendet és a szünetek rendjét minden évben a nevelőtestület fogadja el a Diákönkormányzat jóváhagyásával.


- Csengetési rend:


1. óra  8:00 – 8:45


2. óra  9:05 – 9:50


3. óra  10:05 ­­– 10:50


4. óra  11:05 – 11:50


5. óra  12:00 – 12:45


6. óra  12:55 – 13:40


 


- A tanulók 15 perccel a tanítás megkezdése előtt  érkezzenek az iskolába, hogy az első tanítási órára megfelelően elő tudjanak készülni. Ha a tanuló az órára annak megkezdése után – de legfeljebb 15 perccel később – érkezik, az késésnek számít; a 15 percet meghaladó késés hiányzásnak számít.


- A késés, illetve mulasztás igazolt vagy igazolatlan voltát az osztályfőnök dönti el.


- A tanuló késését a tanárok  a naplóba bejegyzik.


- Az első három igazolatlan késés után az osztályfőnök értesíti a szülőket. Az első öt igazolatlan késés egy igazolatlan órát jelent, a továbbiakban minden három késés egy igazolatlan órát von maga után. Annak a tanulónak, akinek igazolatlan órája van, nem lehet példás a félévi / év végi magatartása.


- Az iskolai mulasztást igazolni kell, mely igazolást a tanuló legkésőbb a mulasztást követő első tanítási napon, illetve osztályfőnöki órán köteles bemutatni.


- Ha a mulasztás oka betegség vagy vizsgálat, azt orvosnak kell igazolni.  


- Tervezhető mulasztásoknál az osztályfőnöktől előre engedélyt kell kérni a távolmaradáshoz. Ennek mértéke tanévenként maximum három nap lehet.


- Az előre nem látható mulasztásról az iskolát a mulasztás első napján a szülőnek személyesen, levélben, E-mailban vagy telefonon értesíteni kell.


- Három napnál hosszabb távolmaradást a szülő írásbeli kérelmére az igazgató engedélyezhet, az osztályfőnök javaslatának figyelembe vételével.


- Ezektől eltérő esetekben az osztályfőnök megtagadhatja a mulasztás igazolását.


- A tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát, tantárgyanként az éves óraszám 30 %-át. Az a tanuló, aki ennél többet hiányzik, és igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület osztályozó vizsga letételét engedélyezi.


 


4. Ügyelet/eltávozás


-   Az iskola nyitvatartási rendje 7.00 - 18 óráig.


- Nevelő felügyelete mellett 7.30 - 18.00 óráig tartózkodhat tanuló az iskolában.


- A tanítás ideje alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az  iskola területét, óraközi szünetben  sem, kivétel az iskola parkolója melletti bolt.


- Szükség esetén (rosszullét, megbetegedés, baleset, stb.) az igazgató engedélyezheti a távozást. Távolléte esetén az osztályfőnök.


 


5. Tájékoztató füzet, ellenőrző


- A tájékoztató füzetet, ellenőrzőt a tanulók minden nap maguknál tartják, a bejegyzéseket szüleikkel és tanáraikkal kötelesek aláíratni.


- A tájékoztató füzet, ellenőrző – okmány. Rongálása esetén a tanuló fegyelmi felelősséggel tartozik. Szándékosság esetén az osztályfőnök új ellenőrzőt a megfelelő fegyelmi fokozat bejegyzésével ad ki, 200 Ft térítés ellenében.


 


6. A tantermek rendje


- A tantermek, valamint a folyosók, ebédlő, tornaterem, stb. helyiségek tisztaságára valamennyi tanuló ügyel.


- Váltócipő használata kötelező.


- A tantermek esztétikussá tétele az osztályok feladata, melyet alsó tagozaton az osztálytanítók irányításával végeznek a tanulók, felső tagozaton pedig ki kell kérni az osztályfőnökök véleményét a dekorációval kapcsolatban. Tilos a törvényben tiltott képek (reklámok, politikai szimbólumok), illetve közízlést sértő plakátok kifüggesztése. Tilos a dekoráció olyan módon történő elhelyezése, mely rongálja a tanterem falát.


- Becsengetéskor minden tanuló a helyén van, kikészítette felszerelését és fegyelmezetten várja az órát tartó nevelőt.


- Szaktantermekhez jelző csengetéskor indulhatnak.


- Tanítás, illetve az utolsó foglalkozás után a tanulók  a szemetet eltávolítják a padjukból, letörlik a táblát, a villanyt lekapcsolják.. Erről az utolsó órát tartó nevelő győződik meg.


- Az utolsó foglalkozás, illetve az ebéd után a tanulók haladéktalanul elhagyják az iskola épületét. Tanórától illetve szervezett iskolai foglalkozásoktól eltérő rendezvényeket az osztályfőnök beleegyezésével, felnőtt felügyelettel, az iskolavezetés felé történő előzetes bejelentés után tarthatnak a diákok.


 


7. A hetesek feladatai


- A hetesek 7.30 órára érkezzenek, ellenőrzik a tanterem tisztaságát és a rendellenességeket jelzik az  osztályfőnöknek.


-.A hetesek a szünetekben a tanteremben tartózkodjanak és végzik feladataikat:  


létszám ellenőrzése és a hiányzók jelentése, tanterem szellőztetése, a táblák tisztán tartása, felső tagozaton krétáról, szivacsról való gondoskodás,.


- Becsengetés után 5 perccel a szaktanár hiányát az egyik hetes jelenti az igazgatónál vagy helyettesénél.


- A hetesek gazdái az osztályteremnek.


- A hetesek munkáját az osztályfőnök rendszeresen értékeli.


 


8. A folyosók rendje


- A balesetek elkerülése végett a tanulók nem futkoshatnak a folyosón.


- A tanulók a tanítás megkezdése előtt az osztályuknak kijelölt folyosón szekrényekben elhelyezik kabátjukat és a váltócipőjüket. A szekrények bezárásáról és annak rendjéről, tisztaságáról a kijelölt felelősök gondoskodnak.


- A folyosón tartózkodó valamennyi pedagógus illetve iskolai dolgozó utasításait minden tanuló köteles betartani. 


- Az iskolában tízóraizó, ebédlő tanulók figyelembe veszik az ügyeletes felnőtt utasításait, valamint betartják a kulturált étkezés szokásait.


- Felső tagozatosnak ebédelni csak az utolsó tanítási óra után lehet. Ekkor az iskolában ebédelő diákok a táskáikat elhelyezik a tanteremben, majd mennek az ebédlőbe.


 


9. Napközi, tanulószoba


- A tanulók a napközis illetve tanulószobás  nevelővel mennek ebédelni, majd megkezdik a délutáni foglakozásokat.


- Engedély nélkül a csoportot elhagyni tilos!


- A tanulási idő az alsó és felső tagozaton  14:00-tól 16:00 óráig tart. Ez idő alatt a tanulók csak indokolt esetben, a nevelő engedélyével hagyhatják el a tantermet.


- Fegyelmezetlen magatartás, a tanulmányi munka zavarása  miatt kapott 3 írásbeli figyelmeztetés után a tanuló egy időre vagy véglegesen kizárható a napköziből, tanulószobáról.


 


10. Balesetmegelőzés


- A tanulóknak kötelességük a rájuk vonatkozó tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályokat betartani.


- Az iskola foglalkozásain bekövetkező balesetet, rosszullétet, sérülést a legrövidebb időn belül jelenteni kell az órát tartó szaktanárnak, vagy az iskola bármely dolgozójának.


- A sportudvar rendjét megtartani kötelező!


- Bombariadó esetén a tűzriadónak megfelelő útvonalon, fegyelmezetten hagyják el a tanulók az épületet. Az elmaradt tanítási nap pótlásra kerül.


-A balesetveszélyes helyeken a tanulók viselkedjenek a nevelők által meghatározott szabályok szerint.


 


11. Egyéb


- A tanulók legyenek tiszták, ápoltak. Öltözékük, küllemük feleljen meg az iskolában, mint munkahelyen elvárható mércének, valamint életkoruknak, illetve az iskola pedagógusai által a diákok felé közvetített egészségi, esztétikai, erkölcsi normáknak. Tilos: fülbevaló (fiúk), testékszer, lányoknak műköröm, smink, tetoválás, hajfestés, kirívó öltözék, szélsőséges viselet.


- Az iskola ünnepi rendezvényein az alkalomhoz illő ruházatban jelenjenek meg (sötét szoknya, nadrág, fehér blúz, illetve ing, iskolai jelvény).


- Napraforgó, tökmag, rágógumi fogyasztása tilos!


- A tanuláshoz nem szükséges eszközöket, valamint a testi épséget veszélyeztető tárgyakat a tanulók nem hozhatnak az iskolába. (MP 3, MP 4, bicska, kés, nagyobb értékű ékszer és játék, öngyújtó, gyufa)


- Mobiltelefont a tanuló csak a szülő tájékoztató-füzetbe írt kérelme esetén kikapcsolt állapotban tarthat magánál, amit az osztályfőnök az osztálynaplóba is beír. Szünetben is csak indokolt esetben kapcsolhatja be. A tanítási órán megszólaló mobiltelefont a nevelő elveszi, és az igazgatói irodában adja le, ahol csak a szülő  veheti át.


- Az iskola nem vállal felelősséget az elveszett értéktárgyakért!


- A tanári szobába csak engedéllyel léphetnek be a tanulók.


- Az iskolában és közvetlen környékén is tilos a tanulóknak dohányozni, alkoholt és kábítószert fogyasztani!


- Minden tanuló köteles az iskola berendezéseire vigyázni és az okozott kárt megtéríteni!


 


12. Dicséretek és elmarasztalások:


A tanulóknak adható elismerési és elmarasztalási fokozatok és a havi magatartási jegyek egymásra épülése:


- Szaktanári/ osztályfőnöki


- Igazgatói


- Nevelőtestületi


A fokozatok a felsorolás sorendjében értendők.


- A dicséretek és elmarasztalások módját a Pedagógiai Program részletesen tartalmazza.


 


- Nem lehet példás a havi magatartás – vagy szorgalom érdemjegye annak a tanulóknak, akinek szóbeli igazgatói vagy bármilyen írásbeli figyelmeztetője van;


- nem lehet jó a havi magatartás érdemjegye annak a tanulónak, akinek osztályfőnöki intője van;


- nem lehet változó a havi magatartás érdemjegye annak a tanulónak, akinek osztályfőnöki megrovása vagy igazgatói figyelmeztetése van;


- az elégtelen félévi vagy év végi szaktárgyi osztályzat „hanyag” szorgalom értékelést von maga után.


 


13. A szülők kapcsolata az iskolával


- Az IPR-ben részt vevő tanulókat 3 havonta szövegesen értékeli a nevelő, melyet a szülővel megbeszél.


- a szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését.


- a szülő segítse elő gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az iskola rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.


- tartson rendszeres kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. A tanulók szüleit a tanárok szülői értekezleten, fogadóórán, illetve egyéb, előre megbeszélt időpontban fogadhatják.


- a szülő csak az iskola kapujáig kísérheti gyermekét, kivéve az első osztályosok beszoktatási időszakát, mely szeptember végéig tart.


- a szülők a tanítási órákat, illetve a napközis tanulmányi foglalkozást nem zavarhatják.


- a szülő joga, hogy megismerje az iskola pedagógiai programját és házirendjét.


- joga, hogy rendszeres és érdemi tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról.


- a szülő joga, hogy részt vegyen a nyílt tanítási órákon.


- a diákigazolvány kiváltása beiratkozáskor minden tanuló számára kötelező!


 


 


A házirendet az iskola Szülői Szervezete 2010. január 18-ai ülésén megtárgyalta, és a módosítással egyetértett.


 


 


A házirendet az iskola Diákönkormányzata 2010. január 21-ei ülésén megtárgyalta, és a módosítással egyetértett.


 


 


A házirendet a nevelőtestület 2010. január 22-én  elfogadta.


 


 


A hatályba lépés dátuma:


 


2010. január 29.